Sacred Seasons 2

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: Sinterklaas (zie afbeelding), de tweede zondag van Advent en de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. / One hour of music for this time of the year. Saint Nicholas (see image), Advent II and the Immaculate Conception.

Icoon uit Egypte, 13e eeuw / Icon from Egypt, 13th century

Arvo Pärt
Statuit ei Dominus

Introitus voor het feest van de heilige Nicolaas van Myra / Introit for the feast of St Nicholas

Statui ei Dominus
testamentum pacis,
et principem fecit eum;
ut sit illi sacerdotii dignitas
in aeternum.
Alleluja, alleluja.
De Heer sloot met hem een verbond van vrede,
en maakte hem tot het hoofd:
opdat hem de waardigheid van priesters zou worden gegeven in eeuwigheid.

Alleluia, alleluia.
The Lord made to him
a covenant of peace,
and made him a prince;
that the dignity
of priesthood
should be to him for ever.
Alleluia, alleluia.
naar Sirach 45 / after Sirach 45

Anton Bruckner
Inveni David

Graduale voor het feest van de heilige Nicolaas / Gradual for the feast of St Nicholas

Inveni David servum meum,
oleo sancto meo unxi eum.
Manus enim mea auxiliabitur ei
et brachium meum confortabit eum.
Alleluja.
Ik heb gevonden David, mijn dienaar:
hem met olie van mijn heiligheid gezalfd;
dat hem zal bevestigen mijn hand, ja, mijn arm hem zal versterken
.
Alleluia.
I have found David, my servant;
I have anointed him with my holy oil;
For my hand shall aid him
and my arm shall strengthen him.
Alleluia.
Psalm 89,21-22

Gregoriaans / gregorian chant
Alleluia! Iustus ut palma

Alleluiavers voor het feest van de heilige Nicolaas / Alleluia verse for the feast of St Nicholas

Alleluia.
Justus ut palma florebit, sicut cedrus quae in Libano est, multiplicabitur.
Alleluia.
Een rechtvaardige zal groeien als de palmboom, als een ceder op de Libanon gedijen.
Alleluia.
The righteous shall flourish like a palm-tree: and shall spread abroad like a cedar in Libanus.
Psalm 92,13

Michael Berkeley
Veritas mea

Offertorium voor het feest van de heilige Nicolaas / Offertory for the feast of St Nicholas

Veritas mea et misericordia mea cum ipso:
et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.
Met hem zijn mijn trouw
 en mijn vriendschap,
door mijn naam
zal zijn hoorn zich verheffen
.
My truth and my mercy shall be with him:
and in my name shall his horn be exalted.
Psalm 89,25

Mikołaj Zieleński
Communiones totius anni: No. 8 In festo S. Nicolai Episcopi et Confessoris: Semel iuravi

Communie-antifoon voor het feest van de heilige Nicolaas / Communion antiphon for the feast of St Nicholas

Semel juravi in sancto meo:
semen ejus in aeternum manebit:
et sedes ejus sicut sol in conspectu meo,
et sicut luna perfecta in aeternum,
et testis in caelo fidelis.
Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen:
zijn zaad zal er wezen voor eeuwig,
zijn troon staat tegenover mij als de zon;

als de maan, zo houdt hij eeuwig stand,
een getrouwe getuige in het zwerk!’
Once have I sworn by my holiness:
his seed shall endure for ever,
and his throne as the sun before me,
and as the moon perfect for ever:
and a faithful witness in heaven.
Psalm 89,36-38

Orlandus Lassus
Nos qui sumus in hoc mundo

Motet voor de heilige Nicolaas / Motet for St Nicholas

Nos qui sumus in hoc mundo
vitiorum in profundo
jam passi naufragia
Gloriose Nicolae
ad salutis portum trahe
ubi pax et gloria
Wij, die in deze wereld en de diepte van het leven zijn, hebben reeds schipbreuk geleden.
Glorieuze Nicolaas, breng ons naar een haven van vrede en glorie.
We who are in the world,
in the depths of sin,
have already suffered shipwreck.
Glorious Nicolas
led us to a safe port
where there is peace and glory.

Joseph Rheinberger
9 Advent-Motetten, Op. 176: No. 3. Ex Sion

Graduale voor de tweede adventszondag / Gradual for Advent II

Ex Sion species decoris ejus:
Deus manifeste veniet: Deus noster, et non silebit. Ignis in conspectu ejus exardescet;
et in circuitu ejus tempestas valida.
Congregate illi sanctos ejus, qui ordinant testamentum ejus super sacrificia.
Alleluia.
Vanaf Sion, zo volkomen, zo schoon, is God in glans verschenen.
Onze God zal komen en niet zwijgen, vuur gaat verterend voor zijn aanschijn uit
en rondom hem stormt het zeer!
‘Verzamelt bij mij mijn vrienden,
die boven een offer een verbond met mij hebben gesmeed!’

Alleluia.
Out of Sion hath God appeared: in perfect beauty.
Our God shall come, and shall not keep silence: there shall go before him a consuming fire,
and a mighty tempest shall be stirred up round about him.
Gather my saints together unto me: those that have made a covenant with me with sacrifice.

Alleluia.
Psalm 50,2-3, 5

Timna Brauer, gregoriaans / Timna Brauer, gregorian chant
Laetatus sum

Antwoordpsalm voor tweede adventszondag / Responsory psalm for Advent II

Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri, in atriis tuis, Jerusalem.
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas: cujus participatio ejus in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: testimonium Israël, ad confitendum
nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in judicio, sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem, et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos et proximos meos, loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri, quaesivi bona tibi.
Ik was verheugd toen ze mij zeiden: wij gaan naar het huis van de Ene!
Nu staan onze voeten in jouw poorten, o Jeruzalem!
Jeruzalem, jij welgebouwde,
als een stad wel-verbonden tezamen!
Waarheen stammen zijn gaan opklimmen, de stammen van de Ene; aan Israël is betuigd te danken de naam van de Ene.
Want daar zijn gezet: tronen voor het recht, tronen
voor het huis van David.
Vraagt voor Jeruzalem vrede, dat welvarend worden wie jou beminnen!
In je omwalling zij vrede, welvaart in je paleizen!
Omwille van mijn broeders en mijn gezellen spreek ik uit: ‘vrede in jou!’
Omwille van het huis van de Ene, onze God zal ik het goede voor jou zoeken!
I was glad when they said unto me: We will go into the house of the Lord.
Our feet shall stand in thy gates: O Jerusalem.
Jerusalem is built as a city: that is at unity in itself.
For thither the tribes go up, even the tribes of the Lord: to testify unto Israel,
to give thanks unto the Name of the Lord.
For there is the seat of judgement: even the seat of the house of David.
O pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
Peace be within thy walls: and plenteousness within thy palaces.
For my brethren and companions’ sakes: I will wish thee prosperity.
Yea, because of the house of the Lord our God: I will seek to do thee good.
Psalm 122

Giaches de Wert
Amen, amen dico vobis

Motet voor de tweede week van Advent / Motet for the second week of Advent

Amen amen dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos,
mundus autem gaudebit; vos vero contristabimini,
sed tristia vestra vertetur in gaudium.
Mulier cum parit, tristitiam habet, quia venit hora ejus ; cum autem pepererit puerum, jam non meminit pressuræ propter gaudium.
Alleluia.
Amenamen, zeg ik u, dat ge wenen zult en weeklagen en de wéreld zich zal verheugen!- gíj zult worden bedroefd, maar uw droefheid zal tot vreugde worden; de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht denkt zij niet meer aan de verdrukking, vanwege de vreugde.
Alleluia.
Amen, amen, I say to you, that you shall lament and weep, but the world shall rejoice: and you shall be made sorrowful, but your sorrow shall be turned
into joy.

A woman, when she is in labour, hath sorrow, because her hour is come; but when she hath brought forth the child, she remembereth no more the anguish, for joy.
Johannes 16,20-21a / John 16,20-21a

Alonso Lobo
Cum audisset Ioannes in vinculis

Motet voor de tweede zondag van de Advent / Motet for Advent II

Cum audisset Ioannes in vinculis opera Christi,
mittens duos de discipulis suis ait illi:
Tu es qui venturus es? An alium expectamus?
Maar als Johannes in de gevangenis hoort over de werken van de Gezalfde, stuurt hij door zijn leerlingen bericht en zegt tot hem:
ben jíj de komende of moeten we een andere verwachten?
When John (the Baptist), who was in prison, heard about the deeds of the Messiah,
he sent his disciples to ask him,
“Are you the one who is to come, or should we expect someone else?”
Matteüs 11,2-3 / Matthew 11,2-3

Hieronymus Praetorius
Ecce Dominus veniet

Communieantifoon voor vrijdag in de derde week van Advent / Communion antiphone for Friday in the 3rd week of Advent

Ecce Dominus veniet et omnes sancti ejus cum eo et erit in die illa lux magna, alleluia.
Et exibit de Jerusalem sicut aqua munda.
Et regnabit Dominus in aeternum super omnes gentes.
Komen zal de Ene, mijn God,
en alle heiligen met hem.

Geschieden zal het te dien dage
dat het licht wordt
, alleluia.
En dat er stromen levend water van Jeruzalem uitgaan.
De Ene zal tot koning worden over heel de aarde.
Behold, the Lord comes and all his saints with him and on that day there will be great light, alleluia.
And shall go out from Jerusalem, like pure water.
And the Lord shall reign for ever over all the nations.
Zacharia 14,5-9 / Zechariah 14,5-9

Anoniem / anonymous
Tota pulchra es Maria

Mariamotet voor het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen / Marian motet for the Immaculate Conception

Tota pulchra es, Maria
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem
Tu laetitia Israel
Tu honorificentia populi nostri
Tu advocata peccatorum
O Maria, virgo prudentissima
Mater clementissima
Ora pro nobis
Intercede pro nobis
Ad Dominum Jesum Christum.
Thou art all fair, Mary
And the original stain is not in thee
Thou art the glory of Jerusalem,
Thou art the joy of Israel,
Thou art the honor of our people,
Thou art the advocate of sinners.
O Mary, virgin most wise,
Mother most clement
Pray for us,
Intercede for us
To Our Lord Jesus Christ.
naar Hooglied 4,7 / after Song of Songs 4,7

Gregoriaans / gregorian chant
Gloriosa dicta sunt

Communiemotet voor het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen / Communion motet for the Immaculate Conception

Gloriosa dicta sunt
Gloriosa dicta sunt de te, Maria,
quia fecit tibi magna, qui potens est.
Glorious things have been proclaimed concerning you, O Mary; for the Almighty has
done marvelous things on your behalf
naar Lucas 1,49 / after Luke 1,49

Tomás Luis de Victoria
Quam pulchri sunt

Motet voor het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen / Motet for the Immaculate Conception

Quam pulchri sunt gressus tui in calciamentis filia principis iunctura feminum tuorum sicut monilia quae fabricata sunt manu artificis
Umbilicus tuus crater tornatilis numquam indigens poculis venter tuus sicut acervus tritici vallatus liliis
Collum tuum sicut turris eburnea oculi tui [divini]
Et comae capitis tui sicut purpura regis…
Quam pulchra es et quam decora carissima…
Alleluia.
Wat zijn je voeten mooi
in je sandalen, koningsdochter.
De ronding van je heupen is als een halssnoer, gemaakt door kunstenaarshanden.
Je navel is als een ronde beker, waarin wijn nooit ontbreekt. Je buik is als een bergje tarwe, omgeven door lelies.
Je nek als een ivoren toren.
Je [goddelijke] ogen… en je haren als het purper van een koning.
Hoe mooi ben je, en hoe betamelijk, mijn liefste…
Alleluia.
How beautiful are thy steps in sandals, O prince’s daughter! The joints of thy thighs are like jewels, that are made by the hand of a skillful workman.
Thy navel is like a round bowl never wanting cups. Thy belly is like a heap of wheat, set about with lilies.
Thy neck as a tower of ivory. Thy eyes [divine]…
…and the hairs of thy head as the purple of the king…
How beautiful art thou, and how comely, my dearest…
Alleluia.
naar Hooglied 7,1-2, 4-6 / after Song of Songs 7,1-2, 4-6

Guilio Caccini (Vladimir Vavilov)
Ave Maria

Offertorium voor het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen / Offertory for the Immaculate Conception

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: