Sacred Seasons 8

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: tweede zondag na Epifanie (bruiloft te Kana, of roeping van de eerste discipelen). / One hour of music for this time of the year. Second Sunday of Epiphany (Marriage at Cana, or call of the first disciples).

Jacopo Tintoretto, Bruiloft te Kana / Marriage at Cana, 1561

Gregoriaans / gregorian chant

Introitus voor de tweede zondag na Epifanie / Introit for Epiphany II

Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi;
psalmum dicat nomni tuo, Altissime
;
Jubilate Deo, omnis terra,
psalmum dicite nomini ejus:
date gloriam laudi ejus.
Allen op aarde zullen voor u buigen, voor u musiceren,
bemusiceren uw naam!’

Laat het schallen voor God, heel de aarde!-
musiceert de glorie van zijn naam, zet in: de glorie van zijn lof!
Let all the earth adore Thee, O God, and sing to Thee:
Let it sing a psalm to Thy Name, O Most High.

Shout with joy to God, all the earth, sing ye a psalm to His Name:
give glory to His praise.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end.
Amen.
Psalm 66,4, 1

Frank Martin
Mis voor dubbelkoor / Mass for Double Choir

Kyrie en Gloria / Kyrie and Gloria

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
Heer, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u
Lord, have mercy
Christ, have mercy
Lord, have mercy
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Eer aan God in den hoge.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen U.
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U.
Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelsche Koning, God almachtige Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders.
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer.
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij Die zit aan der rechterhand des Vaders, ontferm U onzer.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jesus Christus.
Met den Heligen Geest, in de Heerlijkheid Gods des Vaders.
Amen.
Glory be to God on high,
and on earth peace, good will towards men.
We praise thee, we bless thee,
we worship thee, we glorify thee,
we give thanks to thee for thy great glory,
O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty.
O Lord, the only-begotten Son, Jesus Christ;
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
that takest away the sins of the world, have mercy upon us.
Thou that takest away the sins of the world, receive our prayer.
Thou that sittest at the right hand of God the Father, have mercy upon us.
For thou only art holy; thou only art the Lord;
thou only, O Christ, with the Holy Ghost,
art most high in the glory of God the Father.
Amen.

Gregoriaans / gregorian chant
Misit Dominus

Graduale voor de tweede zondag na Epifanie / Gradual for Epiphany II

Misit Dominus verbum suum et sanavit eos: et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino misericordiae ejus: et mirabilia ejus filiis hominum.Hij zond zijn woord uit en genas hen, deed aan de groeve hun leven ontkomen.
Dat zij danken de Ene om zijn vriendschap, om zijn wonderen
aan Adams zonen
.
He sent his word, and healed them: and they were saved from their destruction.
O that men would therefore praise the Lord for his goodness:
and declare the wonders that he doeth for the children of men!
Psalm 107,20-21

Gregoriaans / gregorian chant
Laudate Deum

Alleluiavers voor de tweede zondag na Epifanie / Alleluia verse for Epiphany II

Alleluia.
Laudate eum, omnes angeli ejus; laudate eum, omnes virtutes ejus.
Alleluia.
Looft hem, zijn engelen alle, looft hem, heel zijn heirschaar!
Alleluia.
Praise him, all ye angels of his: praise him, all his host.
Psalm 148,2

Melchior Vulpius
Nuptiae factae sunt

Evangeliemotet voor de tweede zondag na Epifanie / Gospel motet for Epiphany II

Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae et erat mater Jesu ibi.
Vocatus est autem ibi et Jesus et discipuli ejus ad nuptias,
Et deficiente vino dicit mater Jesu ad eum: vinum non habent.
Et dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est mulier? Nondum venit hora mea.
Er geschiedt een bruiloft te Kana in Galilea; Jezus’ moeder is daarbij geweest.
Maar ter bruiloft geroepen wordt ook Jezus met zijn leerlingen.
Als er een tekort aan wijn komt zegt Jezus’ moeder tot hem: ze hebben geen wijn!
Jezus zegt tot haar: ‘(betekent dat) iets tussen mij en u, vrouwe?’ Mijn uur is nog niet gekomen!
There was a marriage in Cana of Galilee: and the mother of Jesus was there.
And Jesus also was invited, and his disciples, to the marriage.
And the wine failing, the mother of Jesus saith to him: They have no wine.
And Jesus saith to her: Woman, what is that to me and to thee? My hour is not yet come.
Dixit mater ejus ministris: quodcumque dixerit vobis, facite.
Erant autem ibi lapidae hydriae sex positae secundum purificationem Judeorum capientes singulae metretas binas vel ternas.
Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua et impleverunt eas usque ad summum.
Zijn moeder zegt tot de bedienden: wat hij u ook zegt, doet het!
Er zijn daar zes stenen watervaten opgesteld geweest, naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs, inhoudend twee tot drie metreten.
Jezus zegt tot hen: vult de watervaten met water! Zij vullen ze tot bovenaan.
His mother saith to the waiters: Whatsoever he shall say to you, do ye.
Now there were set there six waterpots of stone, according to the manner of the purifying of the Jews, containing two or three measures apiece.
Jesus saith to them: Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
Et dicit eis Jesus: Haurite et ferte architriclino, et tulerunt.
Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant qui hauserant aquam, vocat sponsum architriclinus.
Hij zegt tot hen: schept er nu wat uit en brengt dat naar de tafeloverste! Zij brengen het.
Maar zodra de tafeloverste het water proeft dat wijn geworden is, -en hij heeft niet geweten vanwaar die was, alleen de dienaars wisten het, die het water hadden geschept- roept de tafeloverste de bruidegom.
And Jesus saith to them: Draw out now and carry to the chief steward of the feast. And they carried it.
And when the chief steward had tasted the water made wine and knew not whence it was, but the waiters knew who had drawn the water, the chief steward calleth the bridegroom,
Et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit, et cum inebriati fuerint tunc id quod deterius est, tu autem servasti bonum vinum usque adhuc.
Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae et manifestavit gloriam suam et crediderunt in eum discipuli ejus.
en zegt hij tot hem: iedere mens zet de goede wijn éérst voor, en wanneer ze flink gedronken hebben de mindere; jíj hebt de goede wijn bewaard tot daarnet!
Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen, te Kana in Galilea; zo openbaart hij zijn glorie en gaan zijn leerlingen in hem geloven.
And saith to him: Every man at first setteth forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now.
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested his glory. And his disciples believed in him.
Johannes 2:1-11

Johann Sebastian Bach
Mein Gott, wie lang, ach lange

Cantate voor de tweede zondag na Epifanie, vanuit het perspectief van Maria, die moet wachten tot Jezus’ ‘uur is gekomen’ / Cantata for Epiphany II, from Mary’s perspective, waiting for Jesus’ ‘hour to come’

Mein Gott, wie lang, ach lange?
Des Jammers ist zuviel!
Ich sehe gar kein Ziel
der Schmerzen und der Sorgen.
Dein süßer Gnadenblick
hat unter Nacht und Wolken sich verborgen,
die Liebeshand zieht sich, ach! ganz zurück;
um Trost ist mir sehr bange.
Ich finde, was mich Armen täglich kränket,
das Tränenmaß wird stets voll eingeschenket,
der Freudenwein gebricht;
mir sinkt fast alle Zuversicht.
Mijn God, hoe lang, hoe lang nog?
De ellende is nu te groot!
ik zie geen enkel einde
aan mijn smarten en zorgen.
Uw zoete genadeblik
heeft zich verborgen achter nacht en wolken,
uw liefdeshand trekt zich, ach! helemaal terug;
angstig kijk ik uit naar troost.
Dagelijks word ik, stakker, gekwetst,
voortdurend wordt mijn beker met tranen gevuld,
vreugdewijn is er niet;
ik raak bijna alle vertrouwen kwijt.
My God, how long, ah how long?
my misery is too much,
I see no end at all

to my sorrows and anxieties!
Your sweet look of mercy

is hidden beneath night and clouds,
your loving hand, alas, has been completely withdrawn,
I am most anxious about my comfort.
Each day in my wretchedness I find something that pains me,
my cup of tears is always filled to overflowing
but I have no wine of joy

Almost all my reassurance sinks.
Du mußt glauben, du mußt hoffen,
du mußt Gott gelassen sein!
Jesus weiß die rechten Stunden,
dich mit Hülfe zu erfreun.
Wenn die trübe Zeit verschwunden,
steht sein ganzes Herz dir offen.
Je moet geloven, je moet hopen,
je moet God zijn gang laten gaan!
Jezus kent de juiste tijd
waarop hij je met zijn hulp zal verblijden.
Als de droeve tijd is verdwenen,
staat zijn hele hart voor je open.
You must believe, you must hope
You must be calm before God!
Jesus knows the right time

to make you rejoice with his help,
when the troubled times have vanished

His whole heart will be open to you.
So sei, o Seele, sei zufrieden!
Wenn es vor deinen Augen scheint,
als ob dein liebster Freund
sich ganz von dir geschieden;
wenn er dich kurze Zeit verläßt,
Herz! glaube fest,
es wird ein kleines sein,
da er für bittre Zähren
den Trost- und Freudenwein
und Honigseim für Wermut will gewähren!
Ach! denke nicht,
daß er von Herzen dich betrübe,
er prüfet nur durch Leiden deine Liebe;
er machet,
daß dein Herz bei trüben Stunden weine,
damit sein Gnadenlicht
dir desto lieblicher erscheine;
er hat, was dich ergötzt,
zuletzt zu deinem Trost dir vorbehalten;
drum laß ihn nur, o Herz, in allem walten!
Wees, o ziel, tevreden!
Als je het gevoel hebt
dat je dierbaarste vriend
zich volkomen van je heeft afgekeerd
wanneer hij je korte tijd verlaat,
hart! geloof maar vast
dat het een kleinigheid zal zijn,
want dat hij in plaats van bittere tranen
de troost- en vreugdewijn
en honingzeem in plaats van alsem zal schenken!
Ach, denk niet
dat hij je van harte verdriet doet,
hij beproeft slechts je liefde door je te laten lijden;
hij maakt dat je hart in droeve uren weent
zodat je zijn genadelicht
des te lieflijker vindt;
hij heeft dat waarvan je geniet
op het laatst
als troost voor je weggelegd;
laat hem dus, o hart, in alles regeren!
Then be, O soul, be at peace!
if it seems to your eyes

that your dearest friend
has gone away from you completely;
if he has left you for a short time

heart ! Have firm faith
it will only be for a little
before in place of your bitter tears
he will grant you the wine of consolation and joy
And fresh honey in place of wormwood!
Ah, do not think

that he causes you sorrow from his heart,
he is only testing your love through suffering,
he makes you weep during times of trouble

so the light of his grace
may shine on you more dearly;
what delights you he has

for the end
kept back for your consolation.
Therefore,o heart, let him rule in all things!
Wirf, mein Herze, wirf dich noch
in des Höchsten Liebesarme,
daß er deiner sich erbarme.
Lege deiner Sorgen Joch,
und was dich bisher beladen,
auf die Achseln seiner Gnaden.
Werp je, mijn hart, werp je toch
in de liefdesarmen van de Hoogste,
opdat hij zich over je ontfermt.
Leg het juk van je zorgen
en wat nu nog op je drukt,
op de schouders van zijn genade.
Throw yourself,my heart, just throw yourself
into the loving arms of the Almighty,
so that he may feel compassion for you.
Place the yoke of your cares

and what has burdened you up till now
on the shoulders of his grace.
Ob sichs anließ, als wollt er nicht,
laß dich es nicht erschrecken,
denn wo er ist am besten mit,
da will ers nicht entdecken.
Sein Wort laß dir gewisser sein,
und ob dein Herz spräch lauter Nein,
so laß doch dir nicht grauen.
Al leek het alsof hij niet wilde,
laat je er niet door beangstigen,
want waar hij je het meest nabij is,
openbaart hij dat niet.
Laat zijn woord zekerder voor je zijn,
en ook al zegt je hart alleen maar nee,
huiver niet.
Although it may seem as if he is not willing,
do not be alarmed

for when he is closest to you
He does not reveal himself.
Let his word be more certain for you

and although your heart only says no
do not let yourself be terrified.
Salomo Franck, Paul Speratus, vertaling Ria van Hengel / Salomo Franck, Paul Speratus, translation Francis Browne

Frank Martin
Mis voor dubbelkoor / Mass for Double Choir

Credo (geloofsbelijdenis / Creed)

Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato:
passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas.
Et ascendit in caelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est
cum gloria judicare vivos et mortuos:
Cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum sanctum Dominum,
et vivificantem:
Qui ex Patre, Filioque procedit.
Qui cum Patre, et Filio simul adoratur,
et conglorificatur:
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum
Et vitam venturi saeculi.
Amen.
Ik geloof in één God,
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
en vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
dóór Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van het komend Rijk.
Amen.
I believe in one God,
the Father almighty,
Maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible.
And in one Lord,
Jesus Christ,
Only begotten Son of God,
Begotten of his Father before all worlds.
God of God, light of light,
Very God of very God.
Begotten, not made,
being of one substance with the Father:
by whom all things were made.
Who for us men
and for our salvation
came down from heaven.
And was incarnate by the Holy Ghost
of the Virgin Mary:
And was made man.
And was crucified also for us under Pontius Pilate:
suffered, and was buried.
And the third day He rose again
according to the scriptures.
And ascended into heaven,
and sitteth at the right hand of the Father
And He shall come again
with glory to judge the living and the dead:
His kingdom shall have no end.
And (I believe in) the Holy Ghost, Lord
and giver of life:
Who proceedeth from the Father and Son.
Who with the Father and Son
together is worshipped and glorified:
Who spake by the Prophets.
And in one holy catholic and apostolic church.
I acknowledge one baptism
for the remission of sins.
And I look for the resurrection of the dead
And the life of the world to come.
Amen.

Richard Dering
Jubilate Deo universa terra

Offertorium voor de tweede zondag na Epifanie / Offertory for Epiphany II

Jubilate Deo universa terra, psalmum dicite nomini eius.
Venite et audite, et narrabo vobis omnis qui timetis Deum quanta fecit Dominus animae meae.
Laat het schallen voor God, heel de aarde!- musiceert de glorie van zijn naam.
Gaat mee, allen die God vreest,- hoort, nu ik ga vertellen wat hij gedaan heeft aan mijn ziel.
O be joyful in God, all ye lands: sing praises unto the honour of his Name:
O come hither, and hearken, all ye that fear God: and I will tell you what he hath done for my soul.
Psalm 66,1-2, 16

Frank Martin
Mis voor dubbelkoor / Mass for Double Choir

Sanctus (‘Heilig’) en Agnus Dei (‘Lam Gods’) / Sanctus (‘Holy’) and Agnus Dei (‘Lamb of God’)

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Holy, holy, holy
Lord God of Hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Osanna in excelsis.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Blessed is he who comes
in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, geef ons vrede.
Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace.

Gregoriaans / gregorian chant
Dicit Andreas

Communiezang voor de tweede zondag na Epifanie / Communion for Epiphany II

Dicit Andreas Simoni fratri suo:
Invenimus Messiam, qui dicitur Christus:
et adduxit eum ad Jesum.
Andreas zegt tot zijn eigen broer Simon:
we hebben de Messias gevonden!- vertaald is dat: Gezalfde,
Hij voert hem mee naar Jezus.
Andrew saith to his brother Simon:
We have found the Messiah, which is, being interpreted, the Christ:
and he brought him to Jesus.
Johannes 1,41b-42a

John Chetham
Breathe on me, breath of God

Hymne / Hymn

Breathe on me, Breath of God,
Fill me with life anew,
That I may love what thou dost love,
And do what thou wouldst do.
Breathe on me, Breath of God,
Until my heart is pure,
Until with thee I will one will,
To do and to endure.
Breathe on me, Breath of God,
Till I am wholly thine,
Until this earthly part of me
Glows with the fire divine.
Breathe on me, Breath of God,
So shall I never die,
But live with thee the perfect life
Of thine eternity.
Edwin Hatch

4 reacties

  1. Hallo Henk,
    dank voor iedere keer je mooie muziek. Ik geniet ervan en het verbreedt mijn horizon. Een kleinigheidje: de getoonde tekst van de hymn wijkt af van de gezongen tekst en er ontbreekt een couplet.
    Hartelijke groet,
    Peter

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: