Sacred Seasons 7

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: zondag na Epifanie (in moderne leesroosters: Doop van de Heer). / One hour of music for this time of the year. First Sunday of Epiphany (in modern lectionaries: Baptism of the Lord).

Grigory Gagarin, Doop van Jezus / Baptism of Jesus, ca. 1840-1850

Jacques van Oortmerssen
Psalm 72

Voorspel voor de introituspsalm van de zondag na Epifanie / Chorale prelude for the introit of the Sunday after Epiphany

Gregoriaans / gregorian chant
Dilexisti iustitiam

Introitus voor Doop van de Heer / Introit for Baptism of the Lord

Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem : propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis.
Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego opera mea
Jouw liefde heet gerechtigheid, je haat boosheid; daarvoor heeft God, jouw God, je gezalfd met olie van vreugde, meer dan je gezellen.
Mijn hart trilt van een goedgestemd woord, zeggen zal ik wat ik maakte voor een koning
Thou hast loved justice and hated iniquity:
Therefore God, thy God, hath anointed thee
with the oil of gladness above thy fellows.
My heart hath uttered a good word: I speak my works to the King.
Psalm 45,8, 2a

Dietrich Buxtehude
Christ unser Herr zum Jordan kam

Koraalvoorspel voor lutherlied ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ / Chorale prelude for Martin Luther’s hymn ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’

Christ unser Herr zum Jordan kam
nach seines Vaters Willen,
von Sanct Johann die Taufe nahm,
sein Werk und Amt zu ‘rfüllen,
Da wollt er stiften uns ein Bad,
zu waschen uns von Sünden,
ersaüfen auch den bittern Tod
durch sein selbst Blut und Wunden;
es galt ein neues Leben.
Toen Jezus bij het water kwam,
waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,
de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan,
badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan,
zijn bloed heelt onze wonden.
Zijn sterven is ons leven.
To Jordan when our Lord had gone,
His Father’s pleasure willing,
He took His baptism of St John,
His work and task fulfilling;
Therein He would appoint a bath
To wash us from defilement,
And also drown that cruel Death
In His blood of assoilment:
‘Twas no less than a new life.
Maarten Luther, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt / Martin Luther, translation George Macdonald

Christoph Bernard
Missa super ‘Christ unser Herr’

Kyrie en Gloria gebaseerd op Maarten Luthers melodie ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ / Kyrie and Gloria based on Martin Luther’s ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.
Heer, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u
Lord, have mercy
Christ, have mercy
Lord, have mercy
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Eer aan God in den hoge.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen U.
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U.
Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelsche Koning, God almachtige Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders.
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer.
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij Die zit aan der rechterhand des Vaders, ontferm U onzer.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jesus Christus.
Met den Heligen Geest, in de Heerlijkheid Gods des Vaders.
Amen.
Glory be to God on high,
and on earth peace, good will towards men.
We praise thee, we bless thee,
we worship thee, we glorify thee,
we give thanks to thee for thy great glory,
O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty.
O Lord, the only-begotten Son, Jesus Christ;
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
that takest away the sins of the world, have mercy upon us.
Thou that takest away the sins of the world, receive our prayer.
Thou that sittest at the right hand of God the Father, have mercy upon us.
For thou only art holy; thou only art the Lord;
thou only, O Christ, with the Holy Ghost,
art most high in the glory of God the Father.
Amen.

Gregoriaans / gregorian chant
Benedictus Dominus

Graduale voor de zondag na Epifanie / Gradual for Epiphany I

Benedictus Dominus Deus Israel qui facit mirabilia magna solus a saeculo. Suscipiant montes pacem, suscipiant populo tuo, et colles justitiam.Gezegend de Ene, God, Israëls God, die wonderen doet, hij alleen!
Dan dragen bergen voor de gemeenschap vrede, en heuvels
gerechtigheid.
Blessed be the Lord God, even the God of Israel: which only doeth wondrous things.
The mountains also shall bring peace: and the little hills righteousness unto the people.
Psalm 72,18, 3

Taizé
Jubilate Deo

Alleluiavers voor de zondag na Epifanie / Alleluia for Epiphany I

Jubilate Deo, alleluiaLaat het schallen voor GodRejoice in the Lord, alleluia
Psalm 66,1

Johann Sebastian Bach
Liebster Jesu, mein Verlangen

Cantate voor de zondag na Epifanie, over Maria en Jozef die de twaalfjarige Jezus zoeken en in de tempel vinden / Cantata for Epiphany I, about Mary and Joseph seeking 12-year old Jesus, and finding him in the temple

Seele:
Liebster Jesu, mein Verlangen,
Sage mir, wo find ich dich?
Soll ich dich so bald verlieren
Und nicht ferner bei mir spüren?
Ach! mein Hort, erfreue mich,
Lass dich höchst vergnügt umfangen.
Ziel:
Liefste Jezus, mijn verlangen,
zeg mij, waar kan ik je vinden?
Moet ik je zo gauw verliezen,
je niet langer bij me hebben?
Ach, mijn schat, maak mij blij,
laat mij jou verrukt omhelzen.
Soul:
Dearest Jesus, my desire,
Tell me, where do I find you?
Shall I lose you so soon

And no longer feel you with me?
Ah! my refuge, give me joy

Let me in highest contentment embrace you.
Jesus:
Was ists, dass du mich gesuchet? Weißt du nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist?
Jezus:
Waarom heb je naar mij gezocht?
Weet je niet, dat ik moet zijn
in wat van mijn Vader is?
Jesus:
Why is it that you looked for me?
Did you not know that I must be about my Father’s business?
Jesus:
Hier, in meines Vaters Stätte,
Findt mich ein betrübter Geist.
Da kannst du mich sicher finden
Und dein Herz mit mir verbinden,
Weil dies meine Wohnung heißt.
Jezus:
Hier, in het huis van mijn Vader,
vindt mij wie van streek is.
Daar kun je mij zeker vinden
en je geheel met mij verbinden,
omdat dit mijn woning heet.
Jesus:
Here, in my Father’s place
A distressed spirit finds me.
Here you can certainly find me
And unite your heart with me,
Since this is called my dwelling.
Seele:
Ach! heiliger und großer Gott,
So will ich mir
Denn hier bei dir
Beständig Trost und Hülfe suchen.
Jesus:
Wirst du den Erdentand verfluchen
Und nur in diese Wohnung gehn,
So kannst du hier und dort bestehn.
Seele:
Wie lieblich ist doch deine Wohnung,
Herr, starker Zebaoth;
Mein Geist verlangt
Nach dem, was nur in deinem Hofe prangt.
Mein Leib und Seele freuet sich
In dem lebendgen Gott:
Ach! Jesu, meine Brust liebt dich nur ewiglich.
Jesus:
So kannst du glücklich sein,
Wenn Herz und Geist
Aus Liebe gegen mich entzündet heißt.
Seele:
Ach! dieses Wort, das itzo schon
Mein Herz aus Babels Grenzen reißt,
Fass’ ich mir andachtsvoll in meiner Seele ein.
Ziel:
Ach! heilige en grote God,
dan wil ik hier bij u
voor altijd troost en hulp zoeken.
Jezus:
Als je de aardse rommel afzweert
en enkel deze woning binnengaat,
dan kun je blijven bestaan, hier en daarginds.
Ziel:
Hoe lieflijk is toch uw woning,
Heer, sterke God van de hemelse machten;
mijn ziel smacht
naar wat enkel in uw voorhoven pronkt.
Mijn lichaam en mijn ziel verheugen zich
in de levende God: Ach! Jezus,
mijn hart mint u voor eeuwig.
Jezus:
Je kunt dan ook gelukkig zijn wanneer
van hart en geest gezegd mag worden
dat ze uit liefde voor mij ontvlamd zijn.
Ziel:
Ach! dit woord, dat nu al
mijn hart losrukt uit Babels grenzen,
neem ik eerbiedig in mijn ziel op.
Soul:
Ah! holy and great God,
Then I shall
Here by you
Constantly look for consolation and help.
Jesus:
If you curse earthly trifles
And only go to this dwelling
Then you can overcome both in this world and the next.
Soul:
How lovely is your dwelling place,
Lord, mighty Sabaoth;
My spirit longs
For what shines only in your court.
My body and soul rejoice
In the living God:
Ah! Jesus,my breast loves you simply forever.
Jesus:
Then you can be happy
When heart and spirit
Are said to be on fire with love for me.
Soul:
Ah! this word , which already
Snatches my heart from Babel’s bounds,
I reverently grasp in my heart.
beide:
Nun verschwinden alle Plagen,
Nun verschwindet Ach und Schmerz.
Seele:
Nun will ich nicht von dir lassen,
Jesus:
Und ich dich auch stets umfassen.
Seele:
Nun vergnüget sich mein Herz
Jesus:
Und kann voller Freude sagen:
beide:
Nun verschwinden alle Plagen,
Nun verschwindet Ach und Schmerz!
Beide:
Nu verdwijnen alle plagen,
nu verdwijnen jammer en pijn.
Ziel:
Nu wil ik u niet verlaten,
Jezus:
Ik zal jou ook steeds omarmen
Ziel:
Nu is mijn hart opgewekt
Jezus:
en kan het vol vreugde zeggen
Beide:
Nu verdwijnen alle plagen,
nu verdwijnen jammer en pijn!
Both:
Now all torments disappear,
Now grief and sorrow disappear.
Soul:
Now I shall not abandon you,
Jesus:
And I also shall constantly embrace you.
Soul:
Now my heart is content
Jesus:
And filled with joy can say:
Both:
Now all torments disappear,
Now grief and sorrow disappear.
Mein Gott, öffne mir die Pforten
Solcher Gnad und Gütigkeit,
Lass mich allzeit allerorten
Schmecken deine Süßigkeit!
Liebe mich und treib mich an,
Dass ich dich, so gut ich kann,
Wiederum umfang und liebe
Und ja nun nicht mehr betrübe.
Mijn God, open voor mij de poorten
van die genade en goedheid;
laat mij altijd en overal
uw zoetheid smaken!
Heb mij lief en spoor mij aan,
dat ik van mijn kant u,
zo goed ik kan, omarm en liefheb
en u nooit meer bedroef.
Georg Christian Leims, Paul Gerhardt, vertaling Jaap H. van der Laan / Georg Christian Leims, Paul Gerhardt, translation Francis Browne

Children of the Heavenly Father

Hymne / Hymn

Children of the heav’nly Father
safely in his bosom gather.
Nestling bird nor star in heaven
such a refuge e’er was given.
God his own doth tend and nourish,
in his holy courts they flourish.
From all evil things he spares them,
in his mighty arms he bears them.
Neither life nor death shall ever
from the Lord his children sever.
Unto them his grace he showeth,
and their sorrows all he knoweth.
Though he giveth or he taketh,
God his children ne’er forsaketh.
His the loving purpose solely
to preserve them safe and holy.
Carolina Sandell, translation Ernst W. Olson

Bernard Huijbers
Gij zijt een mensenzoon

Gezang voor Epifaniëntijd / Hymn for the season of Epiphany

Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver.
Bloed van ons bloed, uit ons zijt Gij genomen.
Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld.
Gij zijt voor mij geen vreemde God gebleven.
Toen ik nog nergens was, maar levend dood,
hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken.
Licht van uw licht zijn wij, van uw geslacht,
mensen van licht, maar duister onze wegen.
Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees,
breng ons toch thuis, in godsnaam geef ons vrede.
Huub Oosterhuis

George Frideric Handel
Jubilate Deo / O be joyful

Offertorium voor de zondag na Epifanie, aanvankelijk geschreven bij de Vrede van Utrecht, 14 januari 1714 / Offertory for Epiphany I, originally written to celebrate the Peace of Utrecht, 14 January 1714

O be joyful in the Lord, all ye lands:Schalt het uit voor de Ene, heel de aarde,
serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.dient de Ene met vreugde, komt voor zijn aanschijn met gejubel!
Be ye sure that the Lord he is God; it is he that hath made us, and not we ourselves;
we are his people, and the sheep of his pasture.
Erkent: de Ene, hij is God, hij heeft ons gemaakten niet wij onszelf, zijn gemeente,
het wolvee dat hij weidt!
Psalm 100,1-3

Thomas Ravenscroft
Hark, the Glad Sound

Hymne / Hymn

Hark! the glad sound! The Savior comes! 
The Savior promised long!
Let ev’ry heart prepare a throne, 
and ev’ry voice a song.
He comes the pris’ners to release, 
in Satan’s bondage held.
The gates of brass before him burst, 
the iron fetters yield.
He comes the broken heart to bind, 
the bleeding soul to cure,
and with the treasures of his grace 
to enrich the humble poor.
Our glad hosannas, Prince of Peace, 
thy welcome shall proclaim,
and heav’n’s eternal arches ring 
with thy beloved name.
Philip Doddridge

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: