Sacred Seasons 18

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer de Goede/stille week. / One hour of music for this time of the year: Holy Week.

Carolus-Duran, Obsession, 1898

Neil Farrell
Hosanna Filio David

Introitus voor Palmzondag / Introit for Palm Sunday

Hosanna filio David:
benedictus qui venit in nomine Domini.
Rex Israel: Hosanna in excelsis Deo.
Hosanna! voor de zoon van David! –
gezegend hij die komt in de naam des Heren! –

de koning van Israël,
hosanna in den hoge!
Hosanna to the Son of David
Blessed be He that cometh in the name of the Lord
Blessed be the King, that cometh in his name.
Peace in heaven and glory in the highest places.
Hosanna! voor de zoon van David! –
gezegend hij die komt in de naam des Heren! –

de koning van Israël,
hosanna in den hoge!
Vrede in de hemel en glorie in den hoge.
naar Matteüs 21,9; Johannes 12,13 / after Matthew 21,9; John 12,13

Moses Hogan
Ride on, King Jesus

Spiritual

Ride on, King Jesus,
Ride on, the Conquering King!
Ride on, King Jesus, ride on,
No man can a-hinder me.
I was young when I begun,
No man can a-hinder me,
But now my race is almost done,
No man can a-hinder me.
King Jesus rides on milk-white horse,
No man can a-hinder me;
The river of Jordan he did cross,
No man can a-hinder me.
He’s the King and the Lord above,
No man can a-hinder me;
He’s the first and the last,
He’s the Lord of all,
Jesus is the Prince of Peace,
No man can a-hinder me.

Kay Johannsen
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?

Orgelimprovisatie

Gregoriaans / gregorian chant
Ingrediente Domino

Beurtzang bij het binnengaan van de kerk op Palmzondag / Responsory entering the church on Palm Sunday

Ingrediente Domino in sanctam civitatem,
Hebraeorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes,
Cum ramis palmarum:
Hosanna, clamabant, in excelsis.
As the Lord entered the holy city,
The Hebrew children hailed the resurrection of life
With palm branches
Crying ‘Hosanna in the highest’.

Cyrillus Kreek
Mu Jumal! Mu Jumal!

Tractus voor Palmzondag / Tract for Palm Sunday

Mu Jumal! Jumal!
Mikspärast oled sa mind maha jätnud?
Mu jumal! Päeval hüüan mina, oga sa ei vasta!
Ja öösegi ei olemina mitte vait.
Kõik kes mind näevad hirvitad mind:
Nemad ajavad suu ammuli, ja vangutavad pead.
Palju vairsa on mu ümber tulnud,
Paasani sõnnid on mu ümber päranud.
Mu rammu on kui potitürk ära kuivanud,
Ja minu keel on mu suu lae küljes kinni,
Ja sa paned mind surma põrun.
Aga sina Jehoova, mu jumal,
Päästa mu hing, Jehoova, mu jumal,
ära ole mitte kaugel
päästa mu hing mis üksikon
Mijn God, mijn God,
waarom hebt ge mij verlaten,
‘O mijn God!’ – roep ik bij dag, gij antwoordt niet, –
de nacht door, maar tot stilte kom ik niet!
Al wie mij zien drijven met mij de spot,

trekken met de lip, schudden het hoofd.
Omringd ben ik door troepen varren,
Basans buffels sluiten mij in
.
Als een potscherf is verdroogd mijn kracht,
mijn tong aan mijn gehemelte gekleefd,
in het stof des doods legt gij mij neer!

Gij, Ene, blijf toch niet ver!, –
o mijn sterkte, haast u mij ter hulpe!

Red mij uit de muil van de leeuw,
van de horens van de bizons!
My God, my God,
why have you forsaken me?
My God, I cry out by day, but you do not answer,
by night, but I find no rest.
All who see me mock me;
they hurl insults, shaking their heads.
Many bulls surround me;
strong bulls of Bashan encircle me.
My mouth is dried up like a potsherd,
and my tongue sticks to the roof of my mouth;
you lay me in the dust of death.
But you, Lord, do not be far from me.
You are my strength; come quickly to help me.
Rescue me from the mouth of the lions;
save me from the horns of the wild oxen.
Psalm 22,2-3, 8, 13, 16, 20, 22

Gregoriaans / gregorian chant
Nos autem gloriari oportet

Introitus voor de Drie dagen van Pasen (Witte Donderdag) / Introit for the Paschal Triduum

Nos autem gloriari oportet
in cruce Domini nostri Jesu Christi:
In quo est salus, vita et resurrectio nostra:
Per quem salvati et liberati sumus.
Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus:
In hem is ons heil, ons leven en verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.
It befits us to glory in the Cross of our Lord Jesus Christ,
in whom is our salvation, life, and resurrection,
through whom we are saved and set free.
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis; illuminet vultum suum super nos,
et misereatur nostri.
God zij ons genadig en zegene ons,
hij doe zijn aanschijn over ons lichten
.
May God be gracious to us and bless us and make his face shine on us.
naar Galaten 6,14 / after Galatians 6,14
Psalm 67,2

An upper room

Hymne / Hymn

An upper room did our Lord prepare
for those he loved until the end:
and his disciples still gather there
to celebrate their risen friend.
A lasting gift Jesus gave his own:
to share his bread, his loving cup.
Whatever burdens may bow us down,
he by his cross shall lift us up.
And after supper he washed their feet,
for service, too, is sacrament.
In Christ our joy shall be made complete:
sent out to serve, as he was sent.
No end there is! We depart in peace.
He loves beyond our uttermost:
in every room in our Father’s house
Christ will be there, as Lord and Host.
Fred Pratt Green

Gregoriaans / gregorian chant
Ubi caritas et amor

Hymne voor de voetwassing, of Offertorium op Witte Donderdag / Hymn for the Washing of the Feet, or Offertory on Maundy Thursday

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons , Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft.
en van harte goed zijn met elkaar.
Where charity and love are, God is there.
Christ’s love has gathered us into one.
Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Laat ons dus, nu we hier te zamen zijn
Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.
Geen wrok meer, geen onenigheid,
Moge Christus in ons midden zijn.
Where charity and love are, God is there.
As we are gathered into one body,
Beware, lest we be divided in mind.
Let evil impulses stop, let controversy cease,
And may Christ our God be in our midst.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus,
Glorianter vultum tuum, Christe Deus:
Gaudium quod est immensum, atque probum,
Saecula per infinita saeculorum. Amen.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid,
met uw heiligen die bij U zijn.
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat,
en duren tot in eeuwigheid.

Amen.
Where charity and love are, God is there.
And may we with the saints also,
See Thy face in glory, O Christ our God:
The joy that is immense and good,
Unto the ages through infinite ages. Amen.
Frankrijk, 10e eeuw / France, 10th century

Peter Nardone
I give you a new commandment

Anthem

I give to you a new commandment,
that you love one another, as I have loved you.
Een nieuw gebod geef ik u:
dat ge elkaar liefhebt! – zoals ik u heb liefgehad.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
(translation: see above)
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons , Hem vrezend, oprecht beminnen de God die leeft.
en van harte goed zijn met elkaar.
John 13,34-35 / Johannes 13,34
Frankrijk, 10e eeuw / France, 10th century

Gregoriaans / gregorian chant
Hoc corpus

Communiezang voor Witte Donderdag / Communion for Maundy Thursday

Hoc corpus quod pro vobis tradetur:
hic calix novi testamenti est in meo sanguine, dicit Dominus:
hoc facite quotiescumque sumitis, in meam commemorationem.
Dit is mijn lichaam, het is voor u;
Deze drinkbeker is ‘het nieuwe verbond door mijn bloed’, zegt de Heer.
Blijft dit doen, zo dikwijls gij drinkt, om mij te gedenken!
“This is my body, which is for you.
This cup is the new covenant in my blood”, said the Lord, 
“do this, whenever you drink it, in remembrance of me.”
naar 1 Korintiërs 11,24-25 / 1 Corinthians 11,24-25

Rhian Samuel
Love bade me welcome

Anthem

Love bade me welcome: yet my soul drew back,
Guilty of dust and sin.
But quick-ey’d Love, observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning,
If I lack’d anything.
Liefde heette me welkom; toch schrok mijn ziel terug,
Schuldig aan stof en zonde.
Maar Liefde met haar scherpe blik, ziende hoe ik
achterbleef Zodra ik eenmaal binnen was,
Kwam dichter bij me, vriendelijk vragend
Of ik iets miste.
A guest, I answer’d, worthy to be here:
Love said, You shall be he.
I the unkind, ungrateful? Ah, my dear,
I cannot look on thee.
Love took my hand, and smiling did reply,
Who made the eyes but I?
Een gast, antwoordde ik, die het waard is hier te zijn.
Liefde zei: jij zult hem zijn.
Ik, de onaardige, de ondankbare? Ach, m’n beste,
Ik durf mijn ogen niet naar u op te slaan.
Liefde nam mijn hand en antwoordde glimlachend:
Wie anders dan ik maakte die ogen?
Truth, Lord, but I have marr’d them: let my shame
Go where it doth deserve.
And know you not, says Love, who bore the blame?
My dear, then I will serve.
You must sit down, says Love, and taste my meat:
So I did sit and eat.
Dat is waar, Heer, maar ik heb ze ontsierd,
Laat mijn schaamte gaan waar hij verdient te gaan.
En weet je niet, zegt Liefde, wie de schuld droeg?
M’n beste, dan zal ik u bedienen.
Jij moet gaan zitten, zegt Liefde, en mijn vlees proeven:
Dus ging ik zitten en at.
George Herbert, vertaling Patty Adelaar

Carlo Gesualdo
Tenebrae factae sunt

Beurtzang voor de metten van Goede Vrijdag / Responsory for Matins of Good Friday

Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei:
et circa horam nonam exclamavit Jesus voce magna:
Deus meus, ut quid me dereliquisti?
Er geschiedt duisternis toen de Joden Jesus kruisigten.
Omstreeks het negende uur schreeuwt Jezus het uit met grote stem:
Mijn God, waarom heb je mij verlaten?
Darkness fell when the Jews crucified Jesus.
About three in the afternoon Jesus cried out in a loud voice,
“My God, my God, why have you forsaken me?”
Et inclinato capite, emisit spiritum.Hij neigt het hoofd en geeft de geestesadem prijs.He bowed his head and gave up his spirit.
Exclamans Jesus voce magna ait: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.Zijn stem verheffend met grote stem zegt Jezus:
Vader, in jouw handen beveel ik mijn geest.
Jesus called out with a loud voice, 
“Father, into your hands I commit my spirit.”
naar Matteüs 27,45-46; Johannes 19,30; Lucas 23,46 / after Matthew 27,45-46; John 19,30; Luke 23,46

Gregoriaans / gregorian chant
Ecce lignum crucis

Motet voor de Aanbidding van het Kruis / Motet for the Adoration of the Cross

Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus!Zie het hout van het Kruis, waaraan de Verlosser van de wereld hing, komt laten wij aanbidden!Behold the wood of the cross, on which hung the salvation of the world. Come, let us adore!

Gregoriaans / gregorian chant
Pange lingua gloriosi

Hymne bij de Aanbidding van het Kruis / Hymn for the Adoration of the Cross

Pange, lingua, gloriosi
proelium certaminis
et super crucis trophaeo
dic triumphum nobilem,
qualiter redemptor orbis
immolatus vicerit.
Zing, mijn tong, bezing het teken
van de zege in de strijd,
En wil van het kruishout spreken,

triomferend in de tijd.
Hij die ’t daglicht aan doet breken

heeft ten offer zich gewijd.  
Sing, my tongue, the glorious battle
Sing the last, the dread affray;
O’er the Cross, the victor’s trophy,
Sound the high triumphal lay:
Tell how Christ, the world’s Redeemer,
As a victim won the day.
De parentis protoplasti
fraude factor condolens,
quando pomi noxialis
morte morsu corruit,
ipse lignum tunc notavit,
damna ligni ut solveret.
Ziende hoe het menslijk leven,
dat Hij schoon geschapen had,
aan de dood was prijsgegeven

om de vrucht die Adam at,
heeft God weer een boom verheven,

gaf zijn allerliefste schat.  
God, His Maker, sorely grieving
That the first-made Adam fell,
When he ate the fruit of sorrow,
Whose reward was death and hell,
Noted then this Wood, the ruin
Of the ancient wood to quell.
Hoc opus nostrae salutis
ordo depoposcerat,
multiformis perditoris
arte ut artem falleret
et medelam ferret inde,
hostis unde laeserat.
Om het heil ons te bereiden
heeft Hij ’t heilig recht voldaan,
heeft hem die ons kwam misleiden

met zijn list beschaamd doen staan, bood ons om ons te bevrijden
deze vrucht der liefde aan. 
For the work of our salvation
Needs would have his order so,
And the multiform deceiver’s
Art by art would overthrow,
And from thence would bring the med’cine
Whence the insult of the foe.
Quando venit ergo sacri
plenitudo temporis,
missus est ab arce patris
natus orbis conditor
atque ventre virginali
carne factus prodiit.
Toen de volheid van de tijden
was gekomen, koos de Zoon,
Heer des hemels, onze zijde,

daalde neder uit de troon,
God en Zoon des mensen beide,

voor een maagd het moederloon.
Wherefore, when the sacred fulness
Of the appointed time was come,
This world’s Maker left His Father,
Sent the heav’nly mansion from,
And proceeded, God Incarnate,
Of the Virgin’s holy womb.
Lustra sex qui iam peracta
tempus implens corporis,
se volente, natus ad hoc,
passioni deditus,
agnus in crucis levatur
immolandus stipite.
Toen de ure was gekomen
en zijn levenstijd vervuld,
heeft de Heer op zich genomen

als verlosser alle schuld,
liet het lam zich zonder schromen

binden, leed het met geduld.
Thirty years among us dwelling,
His appointed time fulfilled,
Born for this, He meets His Passion,
For that this He freely willed:
On the Cross the Lamb is lifted,
Where His life-blood shall be spilled.
Aequa Patri Filioque,
inclito Paraclito,
sempiterna sit beatae
Trinitati gloria,
cuius alma nos redemit
atque servat gratia. Amen.
Aan de Vader hoog verheven,
aan de Zoon die voor ons lijdt,
aan de Trooster van ons leven,

zalige drievuldigheid,
zij de eer en kracht gegeven

nu en in der eeuwigheid.
To the Trinity be glory
Everlasting, as is meet;
Equal to the Father, equal
To the Son, and Paraclete:
Trinal Unity, whose praises
All created things repeat.
Venantius Fortunatus
vertaling Jan Willem Schulte Nordholt, Dick Würsten / translated by John Mason Neale

Richard Lloyd
Where you there?

Spiritual

Were you there when they crucified my Lord?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they nailed him to the tree?
Were you there when they laid him in the tomb?
Were you there when they rolled the stone away?

Peter Sneep
Gedenken wij hoe Christus leed

Hymne / hymn

Gedenken wij hoe Christus leed
die God is en echt mens.
Die Koning in drie talen heet
doorleed de dood intens.
Martelende angst te zijn,
het hart een vlam van pijn.
Hij heeft zich koninklijk geschikt
naar handen van verraad,
heeft alle haat en hoon geslikt,
maar wijn van een soldaat
weigert Hij, de Vredevorst,
nu Hij naar vrede dorst.
Het kruis dat is een niemandsland,
het lichaam bodemloos,
het woeden van een zielenbrand,
het bloeden van een roos.
Losgetornd, geschopt, gedoofd,
van alle eer beroofd.
Hij hangt daar als gevierendeeld,
Die eenheid zo begeert.
Zijn naadloos kleed, het wordt verspeeld
alsof het lot regeert.
Uur van dood en dobbelsteen –
God laat zijn mens alleen.
Hij sprak: Mij dorst, met laatste kracht,
zij reikten Hem een spons.
Hij riep: Het is volbracht. Volbracht!
God is verzoend met ons.
Heer, uw volk, uw wereldwijd
gedenkt in dankbaarheid.
Daniel Specht, vertaling Ria Borkent

Pablo Casals
O vos omnes

Beurtzang voor de metten van Stille Zaterdag / Responsory for Matins of Holy Saturday

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte:Allen die op reis voorbijkomt, aanschouwt en ziet All you who pass by, look around and see.
Si est dolor similis sicut dolor meus.of er een smart is als mijn smart.Is any suffering like my suffering?
Attendite, universi populi, et videte dolorem meum.Aanschouwt, allen, en ziet mijn smart.All you, look around and see my suffering.
Klaagliederen 1,12 / Lamentations 1,12

Paweł Łukaszewski
Ecce quomodo moritur

Beurtzang voor de metten van Stille Zaterdag / Responsory for Matins of Holy Saturday

Ecce quomodo moritur justus
et nemo percipit corde.
Viri justi tolluntur
et nemo considerat.
A facie iniquitatis sublatus est justus

et erit in pace memoria eius:
Zie rechtvaardige sterven,
geen mens die het aan het hart gaat
.
Mannen van vroomheid worden weggerukt en niemand die beseft
dat de rechtvaardige wordt ontrukt aan de verschijning van het kwáád!

En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn:
The righteous perish,
and no one takes it to heart;
the devout are taken away,

and no one understands
that the righteous are taken away
to be spared from evil.
And his memory shall be in peace.
Tamquam agnus coram tondente se obmutuit,
et non aperuit os suum:
de angustia, et de judicio sublatus est.
Zoals een schaap voor het aanschijn van haar scheerders verstomt, –
deed hij zijn mond niet open.
Na opsluiting en berechting is hij meegenomen
.
As a sheep before its shearers is silent,
so he did not open his mouth.
By oppression and judgment he was taken away.
Et erit in pace memoria ejus.En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.And his memory shall be in peace.
after Jesaja 57,1; 53,7-8

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: